مقایسه میزان شیوع آسیب های بازیکنان لیگ برتر فوتبال ایران قبل و بعد از شیوع ویروس کرونا (کوویدـ19)

زهرا ابراهیمی؛ ابراهیم محمدعلی نسب فیروزجاه؛ سجاد روشنی؛ مصطفی زارعی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 06 تیر 1400

.
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  -

مقایسه اثر برنامه های تمرینی باتاکید برلگن و مچ پا برریسک فاکتورهای بیومکانیکی آسیب لیگامنت صلیبی قدامی بازیکنان بسکتبال دختر: براساس مدل وابستگی منطقه ای

مصطفی زارعی؛ نوش آفرین آزاد

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 29 خرداد 1401

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

آسیب‌شناسی و حرکات اصلاحی
تاثیر هشت هفته برنامه جامع گرم کردن فیفا 11+ داوران بر عمبکرد جسماهنی داوران زن استان تهران

مصطفی زارعی؛ سید محمد حسینی؛ فاطمه خسروی راد

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 18 تیر 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -