مقایسه میزان شیوع آسیب های بازیکنان لیگ برتر فوتبال ایران قبل و بعد از شیوع ویروس کرونا (کوویدـ19)

زهرا ابراهیمی؛ ابراهیم محمدعلی نسب فیروزجاه؛ سجاد روشنی؛ مصطفی زارعی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 06 تیر 1400

.
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  -

مقایسه اثر برنامه های تمرینی باتاکید برلگن و مچ پا برریسک فاکتورهای بیومکانیکی آسیب لیگامنت صلیبی قدامی بازیکنان بسکتبال دختر: براساس مدل وابستگی منطقه ای

مصطفی زارعی؛ نوش آفرین آزاد

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 29 خرداد 1401

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

آسیب‌شناسی و حرکات اصلاحی
تاثیر هشت هفته برنامه جامع گرم کردن فیفا 11+ داوران بر عمبکرد جسماهنی داوران زن استان تهران

مصطفی زارعی؛ سید محمد حسینی؛ فاطمه خسروی راد

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 18 تیر 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

آسیب‌شناسی و حرکات اصلاحی
بررسی ارتباط بین آزمون های عملکردی رویکرد ثبات عصبی عضلانی پویا با آزمون غربالگری حرکات عملکردی و آسیب های اسکلتی عضلانی در فوتبالیست ها

مجتبی کامکار؛ اصغر نورسته؛ مصطفی زارعی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 17 مهر 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

آسیب‌شناسی و حرکات اصلاحی
تاثیر هشت هفته تمرین مربع گام برداری بر عوامل خطر سقوط در مردان سالمند: مطالعه ی کارآزمایی بالینی

محمدجواد نژادمحمدی؛ مصطفی زارعی؛ سید محمد حسینی؛ زهرا اسدی سامانی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اسفند 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -