اثر حاد مکمل یاری بتاآلانین بر عملکرد بی هوازی و خستگی عضلانی در دختران ورزشکار

جواد مهربانی؛ علی شمسی ماجلان؛ نوره خطیبی؛ سیامند عبداله پور

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مرداد 1400

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

اثر حاد مصرف بی‌کربنات سدیم پیش از فعالیت بی‌هوازی بر تغییرپذیری ضربان قلب، میزان درک فشار و توان بی‌هوازی مردان ورزشکار در شرایط هایپوکسی و نورموکسی

زهره زمانی؛ جواد مهربانی؛ سیامند عبداله پور

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 28 مهر 1400

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

اثر حاد مصرف کافئین بر ظرفیت بی‌هوازی، شاخص خستگی و عوامل اسیدوزی خون در دوره‌ی قاعدگی دختران ورزشکار

جواد مهربانی؛ زهرا سعیدی؛ مجید وحیدیان رضازاده

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اسفند 1401

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

فیزیولوژی ورزشی
پاسخ شاخص های همودینامیک، هماتولوژیک و اسیدیته خون به توالی اجرای فعالیت های شدید مقاومتی – بی هوازی پس از مصرف کوتاه مدت آب انار و زرشک در افراد ورزشکار

جواد مهربانی؛ حمید اراضی؛ حمید فاروقی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اسفند 1401

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

فیزیولوژی ورزشی
اثر دوز مصرف کافئین بر عملکرد جسمانی (قدرت، آمادگی بی هوازی، استقامت، سرعت و چابکی) بازیکنان دختر هندبال

جواد مهربانی؛ فریبا شیرزادپور

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مهر 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

فیزیولوژی ورزشی
مقایسه اثر مکمل‌دهی کافئین و چرت‌زدن بر عملکرد ورزشی، حالات خلقی و درک‌فشار در بازیکنان نیمه ‌حرفه‌ای فوتبال

فرهاد رحمانی نیا؛ محمدامین پورنقی نودهی؛ جواد مهربانی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -