تاثیر زمانبندی تمرین هشت هفته‌ای هوازی در طول چرخه‌ی روشنائی- تاریکی بر محتوای برخی از پروتئین‌های ساعت مولکولی، نوسان ساز متابولیکی NAD+ و پویایی میتوکندریایی در عضله دوقلوی موش‌های دیابتی

خدیجه پورعبدی؛ فرشته شهیدی؛ محمد رضا تابنده؛ مجتبی صالح پور

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 01 تیر 1400

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

تاثیر هشت هفته تمرین استقامتی بر میزان اراستین و RSL-3 در عضله اسکلتی رت های نر سالمند نژاد ویستار

علی سرلک؛ مجتبی صالح پور؛ نیما صحرایی؛ محدثه عالیانی نژاد؛ نازنین امید

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 14 آذر 1400

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

مقایسه اثـر6 هفته تمـرین تــداومی اســتقامتی وتناوبی شدید به همراه مصرف مکمل Q10 بــربیــان ژنهــایp53 , TERT و سطوح آنتی اکسیدانی بافــت قلــب موشهای نر نژاد ویستار سالمند

مجید کاشف؛ مجتبی صالح پور؛ ریحانه شهبازی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 14 آذر 1400

.
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  -

تاثیر هشت هفته تمرین استقامتی بر میزان فروستاتین- 1 در عضله اسکلتی موش های نر نژاد ویستار مسن

نیما صحرایی؛ مجتبی صالح پور؛ علی سرلک؛ محدثه عالیانی نژاد؛ نازنین امید

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 03 اسفند 1400

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

مقایسه اثرشش هفته تمرین هوازی و مقاومتی بر برخی از MicroRNA های ( Mir 195 و Mir 373 ) دخیل در کاردیومیوپاتی دیابتی رت های نر نژاد ویستار

نعمت اله نجاتمند؛ مجید کاشف؛ فرشته شهیدی؛ مجتبی صالح پور

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اسفند 1401

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی    -

فیزیولوژی ورزشی
مقایسه اثر تمرین تناوبی و تداومی بر برخی شاخص‌های فروپتوز در بافت هیپوکمپ بر عملکرد شناختی رت‌های مبتلا به آلزایمر

پریسا رجبی؛ مجید کاشف؛ مجتبی صالح پور؛ فریبا خداقلی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آبان 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی   -

فیزیولوژی ورزشی
تاثیر هشت هفته تمرین استقامتی بر بیانNrf2 ،TLR4 ، هپسیدین و مقدار آهن در مسیر فروپتوز در بافت هیپوکمپ رت‌های مسن نژاد ویستار

نیما صحرایی؛ مجتبی Salehpour؛ پریسا رجبی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اسفند 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -