اثرات حاد کشش ایستا و پویا بر عملکرد بی هوازی و خستگی عصبی-عضلانی حین اجرای آزمون وینگیت در زنان فعال

لیلا غزاله؛ سوده مزروعی؛ محمد فشی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 24 شهریور 1400

.
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  -

فیزیولوژی ورزشی
تاثیر هشت هفته مکمل یاری ال‌کارنتین بر عملکرد ویژه و تجمع لاکتات خون و میزان درک فشاردر جودوکاران زن نخبه

ندا احمدپور؛ ندا احمد پور؛ لیلا غزاله

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 14 تیر 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

فیزیولوژی ورزشی
تاثیر چهار هفته مکمل یاری گلوتامین بر عملکرد بی هوازی و شاخص خستگی در مردان نخبه قایقران روئینگ کار

زهرا نوروز؛ لیلا غزاله

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 02 مرداد 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

فیزیولوژی ورزشی
اثر حاد تمرین مقاومتی با دو حجم متفاوت بر خستگی عصبی عضلانی و عملکیرد هوازی حین اجرای برنامه تمرین همزمان در زنان فعال

مریم رضایی؛ لیلا غزاله؛ محمد فشی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 24 بهمن 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -